Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  dạo chơi, ngao du
  tôi thích dạo chơi ở nông thôn
  nói lan man; viết lan man
  ông cụ nói lan man về quá khứ
  mọc vươn ra; leo lan ra (cây cối)
  những cây hoa hồng leo
  Danh từ
  cuộc dạo chơi; cuộc ngao du
  go for (ona ramble in the country
  cuộc dạo chơi ở nông thôn

  * Các từ tương tự:
  rambler