Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rambler /'ræmbl [r]/  

  • Danh từ
    người dạo chơi
    cây leo lan ra