Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đi dạo, sự đi tản bộ
  go for (havea stroll
  đi dạo, đi tản bộ
  Động từ
  đi dạo, đi tản bộ
  đi dạo trong công viên

  * Các từ tương tự:
  stroller, strolling