Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đi thong thả
  chúng tôi đã đi thong thả hàng dặm
  đi nước kiệu (ngựa)
  Danh từ
  sự đi thong thả
  sự đi nước kiệu; nước kiệu (ngựa)

  * Các từ tương tự:
  ambler