Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngựa đi nước kiệu
    người bước đi nhẹ nhàng thong thả