Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đi lững thững; bước đi lững thững
  anh ta lững thững đi, hai tay đút vào túi
  Danh từ
  cuộc đi lững thững, bước đi lững thững

  * Các từ tương tự:
  saunterer, sauntering