Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (Mỹ, khẩu ngữ)
    đi thong thả