Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    lê bước
    cả buổi sáng tôi lê bước từ cửa hàng này sang cửa hàng khác