Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

constitutional /,kɒnsti'tju:∫ənl/  /,kɒnsti'tu:∫ənl/

 • Tính từ
  [thuộc] hiến pháp
  constitutional reform
  cải cách hiến pháp
  lập hiến
  constitutional government
  chính phủ lập hiến
  [thuộc] thể tạng, [thụôc] thể chất
  constitutional robustness
  sự cường tráng về thể chất
  Danh từ
  (cũ hoặc đùa)
  cuộc đi dạo ngắn cho khỏe người
  go for (takea constitutional
  đi dạo cho khỏe người

  * Các từ tương tự:
  constitutionalism, constitutionalist, constitutionalize, constitutionally