Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    bắt phải theo hiến pháp; hiến pháp hoá