Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

constitutionally /,kɒnsti'tju:∫ənəli/  

  • Phó từ
    hợp hiến pháp, theo hiến pháp
    về phương diện hiến pháp
    về thể trạng, về thể chất