Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

constitutionalism /,kɒnsti'tju:∫ənəlizəm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa lập hiến