Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc về chủ nghĩa hợp hiến
    Danh từ
    người ủng hộ chủ nghĩa hợp hiến