Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

promenade /prɒmə'nɑ:d/  /prɒmə'neid/

 • Danh từ
  (cách viết khác khẩu ngữ prom)
  nơi dạo chơi (ở bờ biển…; có mặ lát… )
  cuộc đi dạo
  (Mỹ) buổi khiêu vũ theo nghi thức
  Động từ
  (cũ)
  đi dạo chơi
  dẫn (ai) đi dạo chơi; đưa (ai) đi dạo chơi
  bà ta dẫn con đi dạo chơi dọc đường đi dạo ở bờ biển sau bữa ăn trưa

  * Các từ tương tự:
  promenade concert, promenade deck, promenader