Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boulevard /'bu:ləvɑ:d/  /'bʊ:ləvɑ:d/

  • Danh từ
    viết tắt blvd)
    đại lộ

    * Các từ tương tự:
    boulevardier