Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

promenader /'prɒmənɑ:də[r]/  

  • Danh từ
    người đi dạo chơi
    người thường xuyên đi dự những buổi hòa nhạc đứng nghe (xem promenade concert)