Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

esplanade /,esplə'neid/  

  • Danh từ
    bãi dạo chơi (nhất là gần biển)