Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự hong gió, sự phơi (cho khô)
  sự bộc lộ, sự thổ lộ, sự bày tỏ, sự phô bày
  give one's views an airing
  bày tỏ quan điểm của mình

  * Các từ tương tự:
  airing cupboard