Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khí hậu
  miền khí hậu
  she moved to a warmer climate
  chị ta dọn đến một miền khí hậu ấm áp hơn
  (nghĩa bóng) không khí
  the present political climate
  không khí chính trị hiện nay
  a change of air (climate)
  xem change