Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bầu không khí tựa như toát ra (từ một vật, một người)
    cô ta luôn luôn dường như có một bầu hạnh phúc toát ra quanh cô

    * Các từ tương tự:
    aural, aural carrier, aural detection, aural detector, aural harmonic, aural perception, aural presentation, aural reception, aural signal