Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ambience /'æmbiəns/  

  • Danh từ
    (cách viết khác ambiance)
    không khí (nghĩa bóng); môi trường