Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

atmosphere /'ætməsfiə[r]/  

 • Danh từ
  the atmosphere
  khí quyển
  không khí (đen và bóng)
  the atmosphere is very stuffy in herecan we open a window?
  Không khí ở đây ngột ngạt quá, ta có thể mở một cửa sổ không?
  an atmosphere of tension filled the room
  một không khí căng thẳng bao trùm lên căn phòng