Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

environment /in'vaiərənmənt/  

 • Danh từ
  môi truờng
  a noisy smoke-fulled room is not the best environment to work in
  một căn phòng ồn ào, đầy khói thuốc, không phải là môi trường làm việc tốt nhất
  the environment
  môi sinh

  * Các từ tương tự:
  environment variable, environmental, Environmental conditions, Environmental determinism, Environmental impact analysis, environmental requirement, environmentalism, environmentalist, environmentally