Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

territory /'terətri/  /'terətɔ:ri/

 • Danh từ
  lãnh thổ
  occupying enemy territory
  chiếm đóng lãnh thổ địch
  Territory (Mỹ) hạt (vùng chưa được hưởng quyền lợi như một bang)
  North West Territory
  hạt tây bắc
  địa hạt, địa bàn; lãnh vực
  các đại diện của chúng tôi đi chào hàng trên một địa bàn rất rộng
  this bird sang to warn other bird of its territory
  con chim ấy hót để nhắc nhở các chim khác phải ra khỏi địa bàn của nó
  những vấn đề pháp luật đúng là thuộc lãnh vực của ông Andrew