Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

environmentalist /in,vaiərən'mentɔlist/  

  • Danh từ
    nhà môi trường học