Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preservationist   

  • Danh từ
    người bảo thủ