Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conservationist /,kɒnse'vei∫ənist/  

  • Danh từ
    người chú ý đến việc bảo tồn môi trường thiên nhiên