Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

environs /in'vaiərəns/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    vùng phụ cận
    Hanoi and its environs
    Hà Nội và những vùng phụ cận