Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Environmental determinism   

  • (Kinh tế) Quyết định luận do môi trường
    Giả thuyết cho rằng môi trường vật chất là yếu tố chính quyết định tới trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia