Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

environmentally /in,vaiərən'mentəli/  

  • Phó từ
    về mặt môi trường
    building a new factory there would be environmentally disastrous
    xây một nhà máy mới ở đấy có thể tai hại về mặt môi trường