Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Environmental conditions   

  • (Kinh tế) Những điều kiện môi trường
    Mặc dù trình độ hiểu biết khoa học và kỹ thuật của thế giới đang gia tăng, vẫn còn chênh lệch lớn về kiến thức này, đặc biệt liên quan đến điều kiện môi trường ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN