Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ecosystem /'i:kəʊsistəm/  

  • Danh từ
    hệ sinh thái