Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

circumstance /'sɜ:kəmstəns/