Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đoạn, hồi, phần; tình tiết
  that's an episode in my life I'd rather forget
  đó là một quãng đời mà tôi muốn quên đi cho rồi
  listen to the  episode tomorrow night
  xin đón nghe phần tiếp theo trong chương trình tối mai