Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cố
  he could remember every incident in great detail
  ông ta có thể nhớ mọi sự cố đến từng chi tiết
  sự cố biên giới
  cuộc biểu tình tiến hành không có sự cố
  Tính từ
  (vị ngữ) (+ to, upon)
  gắn liền với
  the risks incident to a life of a test pilot
  những nguy hiểm gắn liền với mạng sống của một viên phi công thử nghiệm
  trách nhiệm gắn liền với người làm cha làm mẹ

  * Các từ tương tự:
  incidental, incidental music, incidentally, incidentalness, incidentless