Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cách tiến hành, cách hành động
  (số nhiều) việc kiện tụng
  đi kiện ai
  (số nhiều) biên bản lưu (của cuộc họp...)

  * Các từ tương tự:
  proceedings