Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

process /'prəʊses/