Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình trạng có thể gia công, tình trạng có thể xử l