Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

processer /processer/  

  • Danh từ
    người chế biến, người gia công