Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phương pháp, phương thức
  phương pháp hiện đại dạy số học
  phương thức trả tiền khác nhau (bằng tiền mặt, bằng séc…)
  sự sắp xếp ngăn nắp
  he's a man of accuracy and strict method
  ông ta là một người chính xác và trật tự ngăn nắp
  have… method in one's madness
  điên ăn người (không phải là điên thật)

  * Các từ tương tự:
  methodic, methodic(al), methodical, methodically, methodise, Methodism, Methodist, methodize, methodological