Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hệ thống, hệ
  the nervous system
  hệ thần kinh
  river system
  hệ thống sông ngòi
  a system of philosophy
  một hệ thống triết học
  cơ thể
  the poison has passed into his system
  thuốc độc đã ngấm vào cơ thể anh ta
  phương pháp
  working with system
  làm việc có phương pháp
  tập tục, lề thói
  you can't beat the system
  anh không thể phá bỏ tập tục được đâu
  get something out of one's system
  (khẩu ngữ)
  gạt bỏ (một tình cảm, một ước muốn) khỏi đầu óc

  * Các từ tương tự:
  System estimator, systematic, systematical, systematically, systematics, systematise, systematism, systematist, systematization