Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

systematism /'sistimətizm/  

  • Danh từ
    sự hệ thống hoá; quá trình hệ thóng hoá
    xu hướng hệ thống hoá