Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tổ chức; sắp xếp
  một cơ quan khéo tổ chức
  an organized crime
  tội ác có tổ chức
  tổ chức thành nghiệp đoàn
  organized labour
  lao động tổ chức thành nghiệp đoàn