Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

standardize /'stændədaiz/  

 • Ngoại động từ
  tiêu chuẩn hoá
  standardized production
  sự sản xuất hàng loạt
  tiêu chuẩn hoá

  * Các từ tương tự:
  standardize, standardise