Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

classify /'klæsifai/  

  • Động từ
    (-fied)
    phân loại, xếp loại
    tuyên bố chính thức là mật (không phổ biến rộng rãi)