Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

systematize /'sistimətaiz/  

  • Ngoại động từ
    hệ thống hoá, sắp xếp theo hệ thống
    hệ thống hoá

    * Các từ tương tự:
    systematize, systematise, systematizer