Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

systematizer /'sistimətaizə/  

  • Danh từ
    người hệ thống hoá