Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

originate /ə'ridʒineit/  

 • Động từ
  bắt nguồn từ, khởi đầu từ
  mối bất hòa bắt nguồn từ sự ganh đua giữa hai gia đình
  lối kiến trúc đó bắt nguồn từ người Hy Lạp cổ
  [là người] tạo ra;[là người] khởi xướng
  originate new style of dancing
  khởi xướng một lối khiêu vũ mới