Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thu được từ, tìm thấy từ
  tìm thấy niềm vui lớn trong học tập
  từ (đâu mà ra) bắt nguồn từ
  words that derive from Latin
  những từ bắt nguồn từ tiếng La Tinh
  truy nguồn gốc
  we can derive the word "derelictfrom the Latin "derelictus"
  chúng ta có thể truy ra nguồn gốc từ "derelict" là từ tiếng Latinh "derelictus"

  * Các từ tương tự:
  Derived demand, deriver