Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    rút ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
    (hoá học) chiết ra